Podyplomowe szkolenia

Podyplomowe szkolenia z zakresu kardiologii z wykorzystaniem technik symulacji medycznej

W ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, zapraszaliśmy do bezpłatnego udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenia były organizowane i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, była poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykraczał poza standardowy program specjalizacji. Uczestnicy kursu zobowiązani byli ponadto do udziału w 2 godz. zajęć komunikacji z pacjentem.

Przeznaczenie

Dla lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej. Grupę docelową stanowili lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści

Możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Organizator

Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.