Granty NCBiR

Projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie jest pomysłodawcą i wykonawcą projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (lider projektu) oraz Uczelnią Łazarskiego.

Opis projektu

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment – HTA) służy zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce, poprzez dostarczanie systematycznej i przejrzystej oceny innowacyjnych, nielekowych technologii medycznych. W Polsce funkcję narodowego HTA pełni Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która działa na zlecenie Ministra Zdrowia i zajmuje się głównie oceną technologii lekowych, których producenci wnioskują o ich refundację. Tym samym w polskim systemie ochrony zdrowia pozostaje luka dla oceny technologii nielekowych, takich jak duże urządzenia do obrazowania, testy diagnostyczne itp. Szpitalne HTA nie funkcjonuje w Polsce pod względem instytucjonalno-prawnym, natomiast każdy szpital posługuje się pewnymi kryteriami przy decyzjach o wdrażaniu technologii nielekowych.

Celem praktycznym Projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (Hospital-Based HTA – HB-HTA), służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym (dyrektorzy szpitali) oraz (pośrednio) na poziomie ogólnopolskim. Projekt obejmować będzie fazę badawczą oraz fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce, obejmującą pilotażowe wdrożenie HB-HTA w wybranych ośrodkach. Pierwsza z faz obejmować będzie prace badawcze nakierowane na krytyczną analizę systemu szpitalnego HTA w Europie, Stanach Zjednoczonych i Polsce, w tym także, między innymi aspekty etyczne oceny technologii medycznych. W fazie badawczej przewidziano przeprowadzenie analizy otoczenia polityczno-prawnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego dla implementacji nowych technologii w szpitalach (analiza PEST) oraz analizy porównawcze z innymi funkcjonującymi systemami HB-HTA (benchmarking).

Przy opracowaniu konkretnych rozwiązań i działań umożliwiających wdrożenie systemu HB-HTA założono wykorzystanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). W fazie przygotowań do wdrożenia wyników badań w praktyce przewidziano m.in. wizyty studyjne w wybranych ośrodkach szpitalnego HTA i sieciach szpitalnego HTA oraz zebranie informacji na temat dobrych praktyk, opracowanie zasad finansowania, podstaw formalno-prawnych, wewnętrznych i zewnętrznych procedur operacyjnych i wreszcie rekomendacji dotyczących metodyki HB-HTA. Kolejny etap obejmował będzie przygotowanie wyposażonych we właściwe narzędzia zespołów o wysokich kompetencjach mających wziąć udział w fazie pilotażowej projektu tj. uruchomieniu systemu HB-HTA w wybranych ośrodkach w Polsce i przeprowadzenie pilotażowych ocen wybranych technologii.

Istotnym elementem projektu będą działania upowszechniające jego wyniki wśród zarządzających systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, z udziałem liderów opinii oraz innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W efekcie podjętych działań powstanie system umożliwiający wdrożenie HB-HTA, w zgodzie z rekomendacją Rady Unii Europejskiej i Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP-AHA) tj. „aby udoskonalać samowystarczalność i wydajność systemów opieki zdrowotnej” poprzez zastosowanie obiektywnych metod oceny technologii medycznych, których celem jest wskazanie skutecznych i opłacalnych technologii medycznych dla zastosowań w praktyce klinicznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. HB-HTA jest także rekomendowanym podejściem przez Światową Organizację Zdrowia, która podczas 67. Zgromadzenia (WHA 67.23) podkreśliła wagę HTA we wspieraniu modelu powszechnego ubezpieczenie zdrowotnego. Na poziomie krajowym, HB-HTA jest odpowiedzią na tzw. krajowe ramy strategiczne zdefiniowane przez Ministerstwo Zdrowia (dokument „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne”), który do 2030 roku zakłada „wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej”.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021 r.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.