Granty NCBiR

Projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie jest pomysłodawcą i wykonawcą projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (lider projektu) oraz Uczelnią Łazarskiego.