Granty MNiSzW

Skurczowa i rozkurczowa interakcja komór u pacjentów z kardiomiopatią przerostową – zintegrowana ocena w nieinwazyjnych badaniach obrazowych z uwzględnieniem analizy przepływu w technice 4D flow oraz odkształcenia miokardium w technice myocardial tagging

Grant w programie MNiSW pn. „Iuventus Plus”
Kierownik projektu: Dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak

Cel projektu

Celem projektu jest określenie częstości występowania i analizy morfologicznej blaszek miażdżycowych za pomocą optycznej koherentnej tomografii (OCT) u pacjentów ze świeżym zawałem serca bez obecności istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych w referencyjnym badaniu angiograficznym. Ponadto w badaniu przewiduje się porównanie częstości występowania i charakterystyki morfologicznej blaszek miażdżycowych pomiędzy tętnicami „dozawałowymi” vs. „niedozawałowymi”, określanymi na podstawie badania rezonansu magnetycznego serca.

Materiał i metody: Do badanie zaplanowano włączyć prospektywnie ok. 40 kolejnych chorych ze świeżym zawałem serca bez obecności istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych w badaniu angiograficznym. Wszyscy chorzy zostaną poddani badaniu OCT bezpośrednio po diagnostycznej koronarografii oraz badaniu rezonansu magnetycznego serca w okresie śródszpitalnym. W analizie za pomocą OCT planuje się oceniać zarówno jakościowe, jak i ilościowe parametry blaszki miażdżycowej.