Granty MNiSzW

Ocena ekspresji cytokin oraz fenotypu limfocytów i monocytów krwi obwodowej w relacji do aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron i stopnia zaawansowania nadciśnienia tętniczego.

Grant w programie MNiSW pn. „Diamentowy Grant”
Kierownik projektu: lek. med. Anna Kaszuba, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Celem pracy jest ocena ekspresji produkowanych przez limfocyty cytokin oraz fenotypu limfocytów i monocytów krwi obwodowej w relacji do aktywności układu renina- angiotensyna-aldosteron u chorych z pierwotnym i wtórnym NT.

Cele szczegółowe:

  • Wykazanie, czy istnieją różnice w subpopulacjach limfocytów i monocytów krwi obwodowej u chorych na złośliwe oraz ciężkie, oporne nadciśnienie w porównaniu z chorymi ze świeżo wykrytym łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym oraz osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym.
  • Wykazanie, czy u pacjentów z nadciśnieniem wtórnym wywołanym nadmiarem aldosteronu i angiotensyny II istnieją różnice w obrębie fenotypu monocytów i limfocytów krwi obwodowej, w porównaniu do chorych ze świeżo wykrytym łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym oraz osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym.
  • Wykazanie czy u chorych różniących się pod względem ekspresji cytokin oraz fenotypu limfocytów oraz monocytów krwi obwodowej obserwuje się bardziej nasilone zmiany strukturalne w dużych i małych naczyniach tętniczych.