Krajowa Rada do spraw Kardiologii

Krajowa Rada ds. Kardiologii

Krajowa Rada ds. Kardiologii jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Zdrowia.

Skład Krajowej Rady ds. Kardiologii

Przewodnicząca Rady: prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Członkowie Rady Krajowej ds. kardiologii:

 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, kierownik Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka,
 • Jarosław Cyrynger, Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Fijałkowska, Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Matki i Dziecka,
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Konsultant Krajowy do spraw hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
 • dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Konrad Korbiński, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr. hab. n. med. Piotr Suwalski, Dyrektor Państwowego Instytut Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, Konsultant Wojewódzki do spraw kardiologii, Zastępca Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Zadania Rady Krajowej ds.Kardiologii:

 • udział w opracowaniu aktualizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032, zwanego dalej „Programem”;
 • opiniowanie sprawozdań z realizacji Programu oraz propozycji zmian harmonogramu, budżetu lub działań i poddziałań Programu, w tym zmian ich realizatorów, opracowanych przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy;
 • ocena prowadzonych działań w ramach Programu oraz działań z zakresu chorób układu krążenia wraz z występowaniem do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach wprowadzenia zmian w tych działaniach;
 • przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
  występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;
 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wraz z rekomendacjami działań w zakresie:
  • podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia,
  • poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej,
  • monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;
 • opiniowanie opracowanych przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia wraz z wydawaniem rekomendacji w tym zakresie;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 39), zmienione:

 • zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 89)
 • zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 44)
 • zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 25)