NPChUK informacje

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia (NPChUK) to wieloletni program na lata 2022-2032 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej kardiologii i dziedzinach pokrewnych związanych z chorobami układu krążenia (ChUK). Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały nr 247 z dnia 6 grudnia 2022 r., która weszła w życie w dniu 28 grudnia 2022 r.

Celami nadrzędnymi NPChUK są:

 • obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK, w tym obniżenie nadumieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym (25–64 lata) oraz zbliżenie wskaźników stanu zdrowia (długość trwania życia, liczba zgonów oraz chorobowość) do średnich wskaźników w UE;
 • zmniejszenie różnic regionalnych w zachorowalności i umieralności z powodu ChUK związanej z dostępnością do świadczeń zdrowotnych;
 • zredukowanie poziomu klasycznych czynników ryzyka ChUK w populacji, takich jak nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, zaburzenia lipidowe, otyłość i cukrzyca;
 • poprawa organizacji badań naukowych w kardiologii oraz zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych w zakresie między innymi identyfikacji populacji najbardziej narażonych na ryzyko zachorowania na ChUK oraz głównych przyczyn rozwoju ChUK, a także wypracowania rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych.

Program jest odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby układu krążenia i wynikające z tego skutki w postaci wysokiej umieralności. Został przygotowany we współpracy z ekspertami Narodowego Instytutu Kardiologii. Stanowi reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z chorobami układu krążenia (ChUK), skupiając działania w pięciu głównych obszarach, kluczowych dla uzyskania efektu synergii oraz poprawy wskaźników epidemiologicznych związanych z ChUK w Polsce:

Diagram przedstawiający pięć obszarów programu

Inwestycje w kadry:

 • spowodują wzrost liczby lekarzy posiadających specjalizację z obszaru ChUK
 • przyczynią się do zwiększenia wiedzy oraz umiejętności profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych kadry medycznej w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki kardiologicznej i wczesnego wykrywania chorób serca i naczyń oraz profilaktyki i opieki nad chorym na ChUK.

Inwestycje w edukację, profilaktykę i styl życia:

 • stanowią wsparcie powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności w zakresie aktywności fizycznej, sposobu żywienia i walki z otyłością
 • poprawią świadomość dorosłych Polaków w zakresie wpływu postaw prozdrowotnych na CHUK
 • umożliwią wdrażanie regulacji prawnych wspierających zdrowe odżywianie oraz politykę antytytoniową.

Inwestycje w pacjenta:

 • ułatwią dostęp do badań przesiewowych, co umożliwi wcześniejsze wykrywanie ChUK
 • umożliwią zaangażowanie lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w identyfikację oraz ocenę czynników ryzyka CHUK
 • poprawią jakość opieki nad pacjentami z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym oraz pacjentami wymagającymi specjalistycznej opieki.

Inwestycje w naukę i innowacje:

 • umożliwią zwiększenie udziału pacjentów z ChUK w badaniach klinicznych
 • poprawią organizację systemu badań naukowych w kardiologii
 • ułatwią dostęp do innowacyjnych terapii w kardiologii oraz dziedzinach pokrewnych związanych z ChUK.

Inwestycje w system opieki kardiologicznej:

 • zwiększą dostęp pacjentów z ChUK do koordynowanej opieki kardiologicznej
 • poprawią jakość życia osób pacjentów z CHUK w trakcie i po zakończeniu leczenia kardiologicznego, w tym umożliwią lepszy dostęp do różnych form rehabilitacji
 • zwiększą dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej
 • poprawią organizację monitorowania potrzeb zdrowotnych szczególnie poprzez stworzenie i rozwój systemu rejestrów medycznych oraz baz danych badań przesiewowych
 • wspomogą rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Podstawa prawna

Uchwała nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 M.P. 2022 poz. 1265