Klinika Wad Zastawkowych Serca

Klinika Wad Zastawkowych Serca

Kierownik

Prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

Zastępca Kierownika

Dr hab. med. Ewa Orłowska-Baranowska, prof. inst.

Struktura organizacyjna kliniki

 • Oddział kliniczny
 • Poradnia przykliniczna
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Symulacji Medycznych

Działalność kliniczna

Działalność Kliniki koncentruje się na diagnostyce wad nabytych serca, ocenie stopnia ich zaawansowania i kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Wybór odpowiedniego momentu operacji jest szczególnie ważny; w dużym stopniu od niego zależą odległe wyniki leczenia. Najczęściej wstępna diagnostyka i decyzja o dalszym postępowaniu odbywa się w czasie jednodniowych hospitalizacji w Klinice. Chorzy nie kwalifikowani do leczenia chirurgicznego mają ustalone leczenie farmakologiczne. Chorzy po leczeniu operacyjnym hospitalizowani są w celu optymalizacji terapii, a także z powodu wczesnych i późnych nie chirurgicznych powikłań. Klinika Wad Zastawkowych Serca jest kliniką referencyjną dla diagnostyki i leczenia chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na naturalnej i wszczepionej zastawce.

Klinika Wad Zastawkowych Serca funkcjonuje oczywiście jako pełnoprofilowa klinika kardiologiczna; w ramach przyjęć dyżurowych hospitalizowani są chorzy z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, a także z wadami wrodzonymi serca. Rocznie hospitalizowanych jest ponad 1700 chorych.

Poradnia Przykliniczna obejmuje opieką około 5000 chorych. Zasadą jest opieka przedoperacyjna u chorych, którzy mają wadę zaawansowaną na tyle, że zbliżają się do momentu kwalifikacji do operacji, oraz wizyta kontrolna po operacji wady nabytej serca. Dłuższą opieka objęci są chorzy u których przebieg pooperacyjny wymaga szczególnego nadzoru.
W ramach świadczonych usług oprócz porad kardiologicznych Poradnia Przykliniczna prowadzi edukację pacjentów w zakresie profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz prawidłowego leczenia przeciwkrzepliwego.

W Pracowni Echokardiografii lekarze wykonują badania echokardiograficzne przezklatkowe. Rocznie wykonywanych jest około 1600 badań.

Działalność naukowa

Działalność naukowa dotyczy głównie diagnostyki i terapii wad nabytych serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz zagadnień dotyczących leczenia operacyjnego wad zastawkowych serca. Realizowana jest w ramach grantów i prac statutowych Instytutu.

Realizowane prace badawcze i ich tematyka:

 • Aktywacja neurohormonalna u chorych ze zwężeniem zastawki mitralnej. Ocena wpływu zabiegu przezskórnej komisurotomii zastawki mitralnej na stężenie ANP
  i BNP
 • Znaczenie rokownicze łagodnej dysfunkcji nerek u chorych z wadą zastawkową kwalifikowanych do leczenia operacyjnego
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia: ocena metod biologii molekularnej w diagnostyce IZW, ocena jawnej i niemej klinicznie zatorowości ośrodkowego układu nerwowego u chorych z IZW
 • Znaczenie badań genetycznych - ocena polimorfizmów genów osi renina angiotensyna aldosteron, receptora typu 2 dla bradykininy, peptydów natriuretycznych i ich receptorów - dla oceny stopnia zaawansowania zwężenia zastawki aortalnej, jej przebiegu i rokowania po leczeniu operacyjnym
 • Ocena stężenia BNP u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej
 • Niedomykalność mitralna - obserwacja odległa chorych po operacji naprawczej lub wymianie zastawki mitralnej oraz leczonych zachowawczo
 • Ocena polimorfizmu genu wzrostowego czynnika transformującego  1 (TGF- ?1), polimorfizmu czynnika martwicy nowotworu ? (TNF- ?) i interleukiny 1? ( IL- 1?) u chorych z wadą zastawki mitralnej
 • Zaburzenia rytmu u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej
 • Przerost lewej komory w stenozie aortalnej przed i po operacji wymiany zastawki
 • Analiza wybranych parametrów układu immunologicznego i płytek krwi u chorych po operacji serca z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego - związek z rozwojem zespołu po perikardiotomii.

Zespół Kliniki uczestniczy w przygotowywaniu monografii oraz publikuje prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne w piśmiennictwie rodzimym oraz zagranicznym.

Klinika prowadzi szeroką działalność dydaktyczną w zakresie szkoleń przed i podyplomowych indywidualnych i grupowych. Posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, oraz staży z kardiologii w ramach odbywania specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

W Klinice prowadzone są szkolenia dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z kardiologii oraz szkolenia indywidualne lekarzy z oddziałów internistycznych. W Klinice rocznie szkoli się około 50. lekarzy specjalizujących się w kardiologii i chorobach wewnętrzn

Klinika jest organizatorem kursów CMKP, objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej: "Postępy w diagnostyce i leczeniu wad serca (Nabyte wady serca)" oraz "Onkologia w kardiologii". Kursy te odbywają się dwa razy w roku i są obowiązkowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii. Rocznie uczestniczy w nich około 200 lekarzy z całego kraju.

 • Współpraca z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Udział w realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: "Wpływ zmienności genetycznej w wybranych grupach genów na stopień przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej oraz na jego regresję po operacji wszczepienia zastawki aortalnej " (nr 4354/B/P01/2007/33).
 • Współpraca z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Współpraca z Instytutem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Katalońskiej w Barcelonie.
 • Współpraca z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Współpraca z Zakładem Badania Surowic i Szczepionek Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
 • Wykłady i przewodniczenie sesjom podczas kongresów naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego).

Dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki jest w kolejnej, trzeciej kadencji przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest członkiem założycielem Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Był sekretarzem i dwukrotnie zastępcą przewodniczącego Sekcji. Od wielu lat jest także członkiem Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (European Respiratory Society).

 • Rejestr nabytych wad serca ("WADPOL") w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 POLKARD.

Cele projektu:

 • Stworzenie rejestru chorych z rozpoznawaną wadą serca, chorych kwalifikowanych do operacji oraz po leczeniu chirurgicznym wady serca.
 • Określenie charakterystyki klinicznej pacjentów, chorób współistniejących i ryzyka leczenia chirurgicznego.
 • Stworzenie modelu przed i pooperacyjnej opieki nad chorymi z wadami zastawkowymi serca.
 • Zmniejszenie liczby powikłań leczenia.
 • Analiza śmiertelności przed i pooperacyjnej.
 • Stworzenie zasad opieki ambulatoryjnej nad chorymi z wadami nabytymi serca.
 • Stworzenie rejestru chorych z rozpoznawaną wadą serca, chorych kwalifikowanych do operacji oraz po leczeniu chirurgicznym wady serca.
 • Prowadzenie, wspólnie z Sekcją Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego rejestru chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na podstawie danych z polskich ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych.