Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii

Kierownik

dr n.med. Piotr Kołsut

Konsultant kliniki

Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

Poradnia Kardiochirurgiczna

Rejestracja

Struktura organizacyjna kliniki

 • Oddział kliniczny
 • Poradnia przykliniczna
 • Blok Operacyjny
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Lekarze

Lekarze kardiochirurdzy- transplantolodzy
 • Dr n.med. Piotr Kołsut
 • Prof. dr hab.n.med. Jacek Różański
 • Dr n.med. Krzysztof Kuśmierski
 • Lek. Jarosław Kuriata
 • Lek. Piotr Brzozowski

Działalność kliniczna

W Klinice wykonywany jest pełen zakres operacji kardiochirurgicznych:

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii oferuje pełny zakres chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej. Nasze wieloletnie doświadczenie, połączone z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kardiochirurgicznych uczyniło z operacji wieńcowych procedury bezpieczne, obarczone minimalną ilością powikłań oraz śmiertelnością.

Rewaskularyzacji mięśnia sercowego można dokonać wykorzystując pomosty tętnicze lub żylne. Począwszy od pierwszych operacji wieńcowych aż po dzień dzisiejszy jednym z podstawowych materiałów używanych do pomostowania jest żyła odpiszczelowa (SV). Strategią preferowaną w naszej klinice jest, zgodnie z ogólnoświatową tendencją, rewaskularyzacja tętnicza. Najczęściej stosowanym pomostem jest obecnie lewa tętnica piersiowa wewnętrzna (LIMA).W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpowszechniła się metoda rewaskularyzacji w oparciu o tętnicę promieniową (RA), pobieraną z przedramienia pacjenta. Priorytetem w naszej klinice jest stosowanie pełnej tętniczej rewaskularyzacji. Jest ona możliwa dzięki wykorzystaniu tętnic piersiowych i tętnicy promieniowej. Powstają w ten sposób tzw. systemy zaopatrujące w krew, określane jako T lub Y-grafty, charakteryzujące się długą przeżywalnością i wysoką skutecznością.

Operacje wieńcowe przez wiele lat przeprowadzano wyłącznie z wykorzystaniem aparatu do krążenia pozaustrojowego, który umożliwia zatrzymanie serca i wykonanie wszystkich zespoleń na nieruchomym sercu (tzw. "on pump" CABG) . Postęp, jaki dokonał się głównie w sferze urządzeń wykorzystywanych w kardiochirurgii, umożliwił wykonywanie bypassów bez konieczności zatrzymywania serca, co jest niezwykle korzystne dla pacjenta. Operacje wieńcowe na bijącym sercu (tzw. "off pump" CABG albo OPCAB) zaliczane są do mało inwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych, obarczonych minimalną ilością powikłań. W naszej klinice dominującą część pomostowania aortalno-wieńcowego stanowią właśnie zabiegi typu off-pump.

Mechaniczne powikłania zawału serca

Mechaniczne powikłania zawału serca występują u ok. 12% pacjentów i wynikają z bezpośredniego uszkodzenia ściany lub aparatu zastawkowego serca przez martwicę.

Do mechanicznych powikłań zawału serca zaliczamy:

 • pęknięcie wolnej ściany lewej komory i pęknięcie przegrody międzykomorowej;
 • ostrą niedomykalność zastawki mitralnej.

Wszystkie wymienione powyżej jednostki są przyczyną nagłego pogorszenia stanu klinicznego pacjenta, powodują ostrą niewydolność krążenia i wymagają natychmiastowego leczenia. Stany te wymagają rozważenia operacji kardiochirurgicznej w trybie pilnym. Często do czasu zabiegu operacyjnego zachodzi konieczność wspomagania krążenia pacjenta z użyciem kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Z powodu złego stanu pacjenta poddawanego operacji zabiegi są niestety obarczone bardzo dużą śmiertelnością. Klinika Kardiochirurgii wykonuje wszystkie wyżej wymienione typy operacji.

Wady nabyte serca

Operacje dotyczące zastawki mitralnej.

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Warszawie posiada duże doświadczenie w chirurgii zastawki mitralnej. W naszej Klinice przeprowadza się wszelkiego rodzaju operacje dotyczące tej zastawki takie jak:

 • wymiana zastawki:
  • na zastawkę mechaniczną
  • na zastawkę biologiczną
 • naprawa niedomykalnej zastawki,
 • częściowe resekcje płatków,
 • wszczepienie sztucznych nici ścięgnistych,
  plastyka małym pierścieniem.

Wszystkie te metody naprawy uzupełniane są wszczepieniem sztucznego pierścienia mitralnego.

Chirurgia zastawki aortalnej

W Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii wykonywane są wszystkie typy operacji zastawki aortalnej:

 • wymiana na zastawkę mechaniczną,
 • wymiana na zastawkę biologiczną,
 • wymiana na zastawkę biologiczną bezstentową,
 • wszczepienie homograftu aortalnego,
 • operacja metodą Rossa (wszczepienie autograftu płucnego),
 • plastyki poszerzające pierścień aortalny.

Tętniaki aorty

Wieloletnia tradycja i doświadczenie w operacyjnym leczeniu tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty pozwalają nam obecnie na zaoferowanie pełnego spectrum możliwości leczenia, przy dobrych wynikach okołooperacyjnych i odległych. Całodobowe dyżury zespołów diagnostycznych i specjalistów kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii zapewniają możliwość bezzwłocznego operacyjnego leczenia ostrych rozwarstwień aorty wstępującej i łuku aorty.

Tętniaki aorty wstępującej i łuku - rodzaje operacji:

 • operacja sposobem Bentalla (wszczepienie konduitu zastawkowego),
 • operacja sposobem Davida (oszczędzająca własną zastawkę chorego),
 • wszczepienie protezy aorty wstępującej w sposób nadwieńcowy.

Złożony problem stanowią tętniaki łuku aorty. Zazwyczaj jest to operacja w głębokiej hipotermii z kaniulacją naczyń dogłowowych (lewej tętnicy szyjnej, pnia ramienno-głowowego) w celu protekcji ośrodkowego układu nerwowego.

Ostre rozwarstwienie aorty.

Rozpoznanie ostrego rozwarstwienia aorty wstępującej i łuku stanowi wskazanie do natychmiastowej operacji kardiochirurgicznej. Rodzaje stosowanych operacji i protekcji OUN są identyczne jak opisane zostało powyżej.

Klinika kardiochirurgii i Transplantologii dysponuje pełnym zakresem wymienionych operacji.

Wady wrodzone serca u dorosłych

Instytut Kardiologii jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu wad wrodzonych serca u dorosłych. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza było operowanych i reoperowanych prawie 3000 pacjentów z wrodzoną wadą serca.

Pozwoliło to na nabycie ogromnego doświadczenia operacyjnego i ustalenie własnych schematów postępowania w leczeniu wad wrodzonych serca u dorosłych.

Rodzaje wad wrodzonych serca operowanych i reperowanych w Klinice:

 • ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego (ASD II),
 • ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu sinus venosus z częściowym nieprawidłowym
 • spływem żył płucnych (ASD sin.ven. PAPVD),
 • ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD),
 • ubytek w przegrodzie międzykomorowej z towarzyszącą niedomykalnością zastawki aortalnej (VSD IA),
 • kanał przedsionkowo-komorowy (PAVSD),
 • Tetralogia Fallota (TF),
 • przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA),
 • patologie drogi odpływu lewej komory - membrana podaortalna, tunelowe zwężenie drogi odpływu,
 • kardiomiopatia przerostowa zawężająca (HOCM), wrodzona wada zastawki aortalnej z wąskim
 • pierścieniem zastawki,
 • koarktacja aorty (CoA).

Guzy serca

Leczenie guzów serca jest operacyjne. Operacja jest przeprowadzana w krążeniu pozaustrojowym i polega na chirurgicznym usunięciu guza wraz z fragmentem ściany serca, z której guz wychodzi. Nawroty guza po takiej operacji mogą wystąpić u ok. 6% chorych, jednak na ogół postępowanie takie jest skuteczne.

Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu i wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii w zakresie operacji antyarytmicznych jest jednym w wiodących ośrodków kardiochirurgicznych wykonujących chirurgiczne leczenie migotania przedsionków.

Od 2001 stosujemy aparat wykorzystujący prądy o wysokiej częstotliwości. Metoda chirurgicznego leczenia zaburzeń rytmu oparta na stosowaniu tego właśnie urządzenia pozwala w bezpieczny i powtarzalny sposób przywrócić rytm zatokowy u pacjentów z migotaniem przedsionków. Jej skuteczność sięga 70%. Jak do tej pory nie zanotowano żadnych powikłań wynikających ze stosowania tej metody terapeutycznej.

Mechaniczne wspomaganie krążenia

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii jest ośrodkiem zajmującym się, obok innych zagadnień, chirurgicznym leczeniem skrajnej niewydolności serca. Złoty standard leczenia w tej grupie pacjentów stanowi nadal przeszczepienie serca. Czynnikiem limitującym dostępność tej metody jest ograniczona liczba narządów do transplantacji.

Alternatywą dla tej grupy chorych może być czasowe, mechaniczne wspomaganie serca.

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii dysponuje systemem POLCAS, które to urządzenie pozwala w wybranych przypadkach zastąpić pracę serca na okres kilku tygodni do kilku miesięcy. Jesteśmy ośrodkiem o największym doświadczeniu ( ponad 120 przypadków) w zakresie stosowania tej metody leczenia w Polsce i jednym z największych w Europie.

System POLCAS jest to pozaustrojowy, pneumatyczny system czasowego wspomagania serca.

Może być stosowany w różnych konfiguracjach. Jako wspomaganie jednokomorowe (-lewo, lub -prawo) oraz jako wspomaganie obukomorowe serca. Zastosowanie urządzenia wymaga operacji z użyciem krążenia pozaustrojowego. Po zabiegu wszczepienia sztucznych komór pacjent przebywa w oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej, gdzie poddawany jest odpowiednim zabiegom terapeutycznym i rehabilitacji.

W trakcie mechanicznego wspomagania możliwe jest poruszanie się chorego w obrębie całego szpitala, nie możliwe jest jednak wypisanie pacjenta do domu.

Transplantacja serca

Program transplantacji serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie rozpoczął profesor Zbigniew Religa w 2001 roku, od tego czasu w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii, przeszczepem serca skutecznie leczono ponad stu pacjentów ze schyłkowa niewydolnością mięśnia serca. Obecnie zespół kardiochirurgów i kardiologów z Kliniki Niewydolności Serca dysponuje zapleczem pozwalającym w sposób profesjonalny przeprowadzić diagnostykę choroby i zastosować właściwy sposób leczenia. Nasi pacjenci oczekujący na przeszczep, a także po operacji przeszczepu, objęci są opieką poradni transplantacyjnej.