Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej

Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski

Struktura organizacyjna kliniki

 • Oddział Kliniczny
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Psychologii Klinicznej
 • Poradnia Przykliniczna

Działalność kliniczna

 • Kompleksowa, nowoczesna rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z niewydolnością serca, po ostrych zespołach wieńcowych, po zabiegach kardiologii interwencyjnej oraz po operacjach kardiochirurgicznych w tym po transplantacji serca, z urządzeniami. wspomagającymi pracę lewej komory serca (LVAD), z całkowicie sztucznym sercem (TAH), z urządzeniami wszczepialnymi do elektroterapii (stymulatory, CRT, ICD), z wadami i rzadkimi chorobami serca.
 • Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej, niewydolności serca i innych chorób kardiologicznych.
 • Koordynacja programu KOS - Zawał w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne

 • Badania echokardiograficzne, przezklatkowe, przezprzełykowe, obciążeniowe, z zastosowaniem dopplera tkankowego i obrazowania 3D (pracownia referencyjna).
 • Badania wydolności układu krążenia metodami elektrokardiograficznych testów wysiłkowych (ETT) i ergospirometrycznych (CPET).
 • Badania oceniające siłę mięśni oddechowych.
 • Rehabilitacja z wykorzystaniem nowych technologii (m.in. gry konsolowe, platforma stabilometryczna) i nowoczesnych form treningowych.

Rodzaje wykonywanych procedur wysokospecjalistycznych

 • Realizacja I etapu rehabilitacji kardiologicznej we wszystkich Klinikach Narodowego Instytutu Kardiologii.
 • Realizacja kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej II i III etapu w Klinice i Ośrodku.
 • Rehabilitacji Dziennej pacjentów z Narodowego Instytutu Kardiologii oraz z innych ośrodków.
 • Realizacja programu KOS - Zawał w Klinice, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej oraz w Poradni Przyklinicznej.
 • Diagnostyka chorób układu krążenia.

Informacje dla pacjentów na temat chorób leczonych w Klinice

 • Choroba wieńcowa.
 • Niewydolność serca.
 • Zaburzenia rytmu serca.
 • Kwalifikacja do leczenia zabiegowego chorób serca.
 • Nieinwazyjna diagnostyka chorób serca.

Informacje dla pacjentów na temat metod diagnostycznych stosowanych w Klinice

 • Badania echokardiograficzne (dopler, dopler tkankowy, 3-D), w tym badania obciążeniowe.
 • Elektrokardiograficzne próby wysiłkowe (ETT) oraz badania ergospirometryczne (CPET).
 • Monitorowanie EKG metodą Holtera.
 • 24 godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM).
 • Badania echokardiograficzne przezklatkowe, przezprzełykowe.
 • Inne badania wykonywane w Narodowym Instytucie Kardiologii (hemodynamiczne, ultrasonograficzne, radiologiczne, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego).

Działalność naukowa

Działalność naukowa dotyczy nowoczesnych metod kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, diagnostyki i terapii stabilnej choroby wieńcowej, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, także u pacjentów po zabiegach kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgicznych. Działalność realizowana jest w ramach grantów krajowych, europejskich, prac statutowych Narodowego Instytutu Kardiologii oraz udziału w programach międzynarodowych.

Klinika prowadzi badania w zakresie:

 • Opracowywania i wdrażania nowych metod kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej dostosowanych do postępów terapii kardiologicznej u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi do elektroterapii, po przezcewnikowym leczeniu wad serca, z urządzeniami wspomagającymi lewą komorę serca z uwzględnieniem chorych dotychczas niepoddawanych rehabilitacji kardiologicznej: z kardiomiopatią przerostową, z wadami serca, z rzadkimi chorobami serca.
 • Metod oceny niedokrwienia u chorych z chorobą wieńcową i niewydolnością serca.
 • Analizy czynników ryzyka u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz ich wpływu na rokowanie.
 • Doskonalenia metod diagnostyki i leczenia nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca.
 • Neurohormonalnych i hormonalnych podstaw występowania migotania przedsionków i innych zaburzeń rytmu serca (upstream therapy) oraz poszukiwania optymalnych metod farmakoterapii.
 • Diagnostyki zmian w układzie krążenia w chorobach rzadkich (porfiria)
 • Oceny przydatności klinicznej nowych wskaźników echokardiograficznych (odkształcenie, funkcja/praca mięśnia serca).
 • Optymalizacji farmakoterapii chorób serca.
 • Działań plejotropowych leków kardiologicznych.
 • Poszukiwań nowych wskaźników zagrożenia miażdżycą.
 • Prewencji chorób układu krążenia.
 • Zastosowania nowoczesnych form fizjoterapii i psychoterapii w rehabilitacji kardiologicznej
 • Oceny efektów rehabilitacji w aspekcie przystosowania psychospołecznego.
 • Oceny aktywności seksualnej u chorych z niewydolnością serca.

Klinika prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkoleń przed- i podyplomowych, w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. Posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych.

W Klinice prowadzone są szkolenia dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z kardiologii, rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych oraz szkolenia indywidualne lekarzy z oddziałów internistycznych z Warszawy i województwa mazowieckiego.

W Klinice i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej odbywają się staże w ramach szkoleń specjalizacyjnych fizjoterapeutów z 4 ośrodków z województwa mazowieckiego: Akademii Wychowania Fizycznego (AWF), Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (CKR), Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR) i Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA (CSK MSWIA).

Klinika koordynuje szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów w ramach akredytacji Narodowego Instytutu Kardiologii.

W Klinice prowadzone są kursy doskonalące dla lekarzy, także przygotowujących się do specjalizacji z zakresu:

 • Rehabilitacji chorych z chorobami układu krążenia.
 • Diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej (przewlekłych zespołów wieńcowych wg ESC).
 • Diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.
 • Diagnostyki i leczenia niewydolności serca.

W Klinice prowadzone są kursy doskonalące dla fizjoterapeutów odbywających szkolenie specjalizacyjne z 4 ośrodków w województwie mazowieckim: AWF Warszawa, CKR, NIGRiR, CSK MSWiA.

Prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski jest w kadencjach 2017-2019 i 2019 -2021 członkiem Zarządu Głównego oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Jest członkiem 6 sekcji PTK, w tym Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku. Od 2015 ma pozycję Fellow of European Society of Cardiology. Jest Członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

Dr hab. n.o.k.f. Edyta Smolis-Bąk jest członkiem Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK w kadencji 2019-2021. Jest członkiem zespołu tematycznego ds. etyki w badaniach naukowych Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej.

Dr Krzysztof Sadowski jest sekretarzem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Grant NCBiR STRATEGMED 2, projekt: „Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca - RH ROT”.

Udział we współpracy krajowej międzyośrodkowej w ramach programu STRATEGMED1/233547/13/NCBR/2015: TELEREH-HF.