Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej

Opis pracowni

Lista zabiegów elektrofizjologicznych:

 • Ablacje:
  • Arytmii przedsionkowych:
   • ogniskowych - pierwotnego zespołu ogniskowych napadowych arytmii, często powstających w proksymalnych częściach lub w ujściach żył uchodzących do przedsionków, rzadziej w obrębie przedsionków lub w obu w/w strukturach (przedwczesne pobudzenia nadkomorowe /SVEBs/, częstoskurcze /AT/, trzepotanie /AFL/ i migotanie /AF/ przedsionków),
   • typu fali nawrotnej (macro/microreentry) - typowego trzepotania prawoprzedsionkowego, napadowego, częstoskurczu węzłowego (AVNRT), 
   • pooperacyjnego częstoskurczu przedsionkowego u pacjentów po operacjach złożonych wad wrodzonych (np. typu Fontany, Senniga, tetralogi Fallota),
   • wtórnego migotania i trzepotania przedsionków w przebiegu chorób mono- i poligenowych (WPW, HCM, ARVC i innych).
 • częstoskurczu przedsionkowo-komorowego:
  • w zespole Wolffa-Parkinsona i White'a,
  • utajone szlaki dodatkowe (częstoskurcze przedsionkowo-komorowe),
  • w zespole Mahaima,
  • w zespole Coumela.
 • komorowych zaburzeń rytmu serca:
  • wykonujemy jedne z najtrudniejszych ablacji u chorych z tzw. burzą elektryczną po przebytym zawale serca, z kardiomiopatiami oraz z idiopatycznymi napadami migotania komór
  • bez organicznej choroby serca,
  • z chorobami poligenowymi (z nadciśnieniem, chorobą niedokrwienną serca),
  • z chorobami monogenowymi (ARVC, HCM, DCM);
   powstających w mechanizmie:
   • macroreentry np. częstoskurcz wokół blizny, przez obszary wolnego przewodzenia, częstoskurcz odnogowy,
   • reentry z umiarkowana pętlą np. częstoskurcz pęczkowy lub wiązkowy,
   • ogniskowych /vs microreentry/ (w tym VEBs/VT z: drogi odpływu prawej lub lewej komory, z okolicy pierścienia trójdzielnego lub mitralnego, z wolnej ściany RV/LV, z pnia płucnego i aortalnych zatok Valsalvy,


Diagnostyczne badania elektrofizjologiczne (inwazyjne i nieinwazyjne), w tym z kliniczną i elektrofizjologiczną ocenę wpływu leków antyarytmicznych, m. in. u osób z chorobami uwarunkowanymi genetycznie.

Urządzenia wszczepialne:

 • Pełen zakres zabiegów z zakresu urządzeń do elektroterapii serca: wszczepień i wymian - stymulatorów serca, defibrylatorów oraz urządzeń do terapii resynchronizującej;
 • Zabiegi wszczepienia stymulatora bezelektrodowego TPS MICRA oraz całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora.
 • Ośrodek referencyjny w zakresie leczenia powikłań związanych z ww. urządzeniami. W ramach Sali Hybrydowej prowadzony jest od lat wspólny z OZRS II KChW projekt przeznaczyniowej ekstrakcji elektrod.
 • Ciągle rozwija się zakres opieki i zwiększa się ilość pacjentów pozostających pod opieką Pracownia Kontroli Wszczepialnych Urządzeń KZRS. Należy podkreślić wzrastającą liczbę chorych, u których prowadzone jest zdalne monitorowanie urządzeń; w chwili obecnej przekracza ona tysiąc osób.

Diagnostyka przyczyn utrat przytomności (badanie elektrofizjologiczne, telemedycyna i test pochyleniowy).


Działalność naukowa:

 • Działalność naukowa koncentrowała się na następujących problemach:
  • Od 1982 r. ocena przyczyn, poziomów i stopnia zaburzeń przewodzenia (blok międzywęzłowy, proksymalny, śródpęczkowy, rozwidlenia pęczka Hisa i dystalny) w celu oceny zagrożenia nagłym zgonem.
  • Od 1982 r. rola uśrednionego elektrokardiogramu w diagnostyce zaburzeń rytmu serca.
  • Od 1984 r. ocena podłoża, czynników usposabiających i wyzwalających nagły zgon sercowy:
   • u pacjentów z chorobami monogenowymi (z zespołem WPW, HCM, ARVC, DCM);
   • u pacjentów z chorobami poligenowymi (CHD, HT?)
  • Od roku 1984 ocena wpływu typu stymulacji (jednojamowa, dwujamowa, dwuprzedsionkowa,) na czynność serca oraz jakość życia.
  • Od 1984 ocena mechanizmów i lokalizacji zaburzeń rytmu oraz wpływu leków antyarytmicznych na przeciwdziałanie ich wyzwalaniu i podtrzymywaniu z pomocą badań elektrofizjologicznych.
  • W latach 1982 - 2004 badania topografii i morfologii struktur serca, tętnic wieńcowych i żył serca w celu ustalenia zasad bezpiecznego leczenia zaburzeń rytmu serca metodą chirurgiczną i metodą przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej.
  • W latach 1988-1992 we współpracy z Prof. A. Biederman'em prace z zastosowaniem badań elektrofizjologicznych związane z wprowadzeniem chirurgicznego leczenia chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a i opornymi, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca
  • Od roku 1992 opracowywanie metod selektywnej ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca, w tym:
   • Od roku 1992-93 u pacjentów z częstoskurczem węzłowym i z zespołem WPW.
   • Od roku 1994 u pacjentów z rzekomymi i prawdziwymi włóknami Mahaima oraz z włóknami Coumela.
   • Od roku 1994 komorowych zaburzeń rytmu u osób bez organicznej choroby serca.
   • Od roku 1996 ocena mechanizmów tzw. pierwotnego ogniskowego migotania przedsionków i lokalizacja ognisk z wybiórczą ich ablacją.
   • Od roku 2001 ablacja pozawałowego częstoskurczu komorowego monomorficznego w mechanizmie macroreentry.
   • Od roku 2002 ocena mechanizmów występowania tzw. burzy elektrycznej u pacjentów z zawałem serca oraz leczenie ich metodą ablacji.
   • Od roku 2005 ocena mechanizmów polimorficznego VT/VF u pacjentów z chorobami monogenowymi w tym katecholaminergicznym VT/VF i hybrydowego leczenia (ICD, ablacja czynników wyzwalających).
  • Od roku 1999 kompleksowa ocena przyczyn epizodów utrat przytomności u chorych z zespołem neurokardiogennym
  • Od roku 2006 ocena wpływu stymulacji dwukomorowej na przeżycie u chorych z krańcową niewydolnością serca oraz jako pomostu do przeszczepu serca.
  • Ablacje u pacjentów z nabytą wadą serca (po wymianie zastawki mitralnej, aortalnej lub trójdzielnej).
  • Ablacje u pacjentów z wrodzonymi wadami serca (po operacji Fontana, Mustarda-Senninga, Tetralogii Fallota, Rastellego).

 

Prace badawcze:

 • Ablacje:
  • projekt KBN nr 4 1026 91 01 - "Nowe metody pomiarów mikropotencjałów serca", 01.04.1992-31.12.1993 r. - kierownik projektu Roman Kępski.
  • projekt KBN nr 4 P05B 146 08 - "Pomiar mikropotencjałów serca w spoczynku i w wysiłku z określeniem zakresu przydatności analizy częstotliwościowej", 01.02.1995 ? 31.01.1998 - kierownik projektu Roman Kępski.
  • projekt KBN nr 8 T10A04717 - "Sieci neuronowe w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki" (Politechnika Warszawska), 2000-2002 r.- uczestnik Roman Kępski.
  • projekt KBN nr 3 T11E01028- "Trójwymiarowe modelowanie czynności elektromechanicznych mięśnia sercowego" (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego), 2006 ? 2008 r. - uczestnik Roman Kępski.
  • Projekt KBN 1.28/IV/02 - Żywotność mięśnia sercowego u chorych z częstoskurczem komorowym po zawale serca, oceniana systemem CARTO. Analiza podłoża arytmii, a skuteczność leczenia hybrydowego ? Prof. dr hab. n. med. Franciszek Walczak
  • Projekt 1B.6/IV/10 Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych. Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe - doc. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski.
 • Urządzenia wszczepialne:
  • Koordynacja na terenie Polski europejskiego rejestru EuroCRT Survey II (EHRA/HFA), dotyczącego charakterystyki populacji i terapii resynchronizującej.
  • Udział w 7 europejskim projekcie ramowym EU-CERT-ICD, dotyczącym profilaktyki pierwotnej przy pomocy ICD u chorych z kardiomiopatią nie-niedokrwienną
  • Udział w projekcie SynSeq (Left Ventricular Synchronous versus Sequential Multi Spot Pacing for CRT)
  • Realizacja prac statutowych IK
  • Współpraca naukowa z Klinikami Instytutu Kardiologii
  • Współpraca naukowa z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym