Zrealizowane Inwestycje

Rezonans magnetyczny

W 2015 r. Pracownia Rezonansu Magnetycznego IK wyposażona została w nowoczesny aparat o indukcji pola1,5 T z najnowszą platformą oprogramowania. Pracownia wykonuje pełny zakres badań ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej diagnostyki MR układu sercowo - naczyniowego.

Parametry techniczne:

 • system gradientowy o maksymalnej amplitudzie 45mT/m i maksymalnej szybkości narastania 200mT/m/ms w każdej osi,
 • zintegrowany system wielokanałowych cewek umożliwiający jednoczasowe badanie całego ciała (maksymalnie 204 elementy - 48 kanałów RF), komplet sztywnych cewek do badania głowy i poszczególnych stawów.

Upgrade oprogramowania:

 • zintegrowany system akwizycji obrazów ułatwiający i standaryzujący wykonywanie badań,
 • nowe sekwencje: Dixon, Resolve, Advanced Warp, StarVibe, LiverLab, MyoMAPs - wysoka jakość obrazów bez konieczności podawania środka kontrastującego.

Pracownia wykonuje pełny zakres badań ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej diagnostyki MR układu sercowo - naczyniowego.

Diagnostyka układu sercowo - naczyniowego:

 • kompleksowa ocena morfologiczno - funkcjonalna w wadach wrodzonych, wadach nabytych, kardiomiopatiach, zapaleniu mięśnia sercowego, guzach serca, chorobach osierdzia,
 • ocena rozległości uszkodzenia i żywotności mięśnia u pacjentów po zawale mięśnia sercowego,
 • ocena niedokrwienia mięśnia u pacjentów z choroba wieńcową w badaniach obciążeniowych z dipirymadolem,
 • ocena włóknienia lub martwicy mięśnia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w kardiomiopatiach, w przebiegu chorób układowych i w zapaleniu mięśnia sercowego,
 • nowe możliwości oceny struktury mięśnia (MyoMaps T1, T2 I T2*),
 • we współpracy z zespołem elektrofizjologów pracownia wykonuje również badania MR u chorych ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca.

Diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego:

Diagnostyka obrazowa patologii mózgowia (guzy i zmiany guzopodobne, udary, malformacje naczyniowe, infekcje OUN, schorzenia metaboliczne, choroby degeneracyjne) przy użyciu dedykowanej 20-kanałowej cewki oraz nowych sekwencji (RESOLVE, StarVIBE):

 • ocena morfologiczna,
 • obrazowanie dyfuzyjne (DWI) - obecnie możliwe zastosowanie techniki RESOLVE - dyfuzji o wysokiej rozdzielczości i minimalnych zniekształceniach geometrycznych,
 • obrazowanie podatności magnetycznej (SWI) tkanki mózgowej,
 • aplikacja Quiet Suite redukująca w znaczący sposób hałas akwizycji.

Diagnostyka układu kostno - stawowego:

Ocena stawów przy użyciu sztywnych cewek (15-kanałowej do stawu kolanowego, 16-kanałowej do stawu barkowego, 16-kanałowej do badania stawu skokowego), wielokanałowej cewki do badania wszystkich odcinków kręgosłupa, u pacjentów ze schorzeniami układowymi oraz po urazach, z uwzględnieniem diagnostyki pooperacyjnej:

 • możliwość uzyskania wysokiej jakości obrazów przy skróconym czasie badania,
 • sekwencja Advanced WRAP - powoduje redukcję artefaktów podatności magnetycznej powstałych na skutek wszczepianych implantów ortopedycznych,
 • aplikacja Quiet Suite redukująca w znaczący sposób hałas w czasie akwizycji.

Diagnostyka narządów jamy brzusznej i miednicy:

 • zastosowanie 30-kanałowej cewki "body" i 32-kanałowej cewki "spine" umożliwia uzyskanie obrazów wysokiej rozdzielczości, skrócenie sekwencji wymagające wstrzymania oddechu przez pacjenta, skrócenie czasu całego badania,
 • aplikacja FREZEIt - nowe sekwencje przeznaczone do badań jamy brzusznej: TwistVIBE - wysokorozdzielcza przestrzennie i czasowo sekwencja do badań dynamicznych np. wątroby ; StarVIBE - sekwencja całkowicie niewrażliwa na ruch, wykonywana bez wstrzymywania oddechu pacjenta.
 • precyzyjna, morfologiczna ocena patologii narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, z wykorzystaniem nowych sekwencji (DIXON, MyoMAPS, RESOLVE). Po konsultacji z personelem pracowni wykonywane są również badania u pacjentów ze stymulatorami, u których istnieją ważne wskazania do badania, i u których niemożliwe jest zastosowanie innych metod diagnostycznych.