Projekty Unijne

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Instytutu Kardiologii w Warszawie w celu poprawy jakości usług medycznych

Projekt pn.: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Instytutu Kardiologii wWarszawie w celu poprawy jakości usług medycznych". Projekt realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 województwa mazowieckiego.

Zestaw logotypów: Program Regionalny, Instytut Kardiologii, Unia Europejska
Data podpsania umowy: 22.06.2009 r.
Wartość projektu wynosi: 1.373.642,47 zł
Kwota dofinansowania: 1.030.232,05 zł

O projekcie

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych świadczonych w Instytucie Kardiologii w Warszawie i kierowanych w szczególności do mieszkańców województwa mazowieckiego, gdzie zlokalizowany jest Projekt oraz mieszkańców pozostałych województw, którzy rokrocznie stanowią znaczący odsetek pacjentów Instytutu Kardiologii.

Realizacja projektu przyczyniła się i będzie w dalszym ciągu przyczyniać się do poprawy świadczonych usług medycznych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii oraz dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej, jak również wpłynie na podniesienie jakości wyposażenia klinik i pracowni Instytutu Kardiologii w Warszawie w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Projekt poprzez doposażenie Instytutu Kardiologii w aparaturę oraz wyroby sprzęt medyczny ma w szczególności na celu:

 • podniesienia standardu świadczonych usług, poprzez doposażenie w nowoczesny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny,
  zwiększenia dostępności i możliwości realizacji wysokospecjalistycznych usług medycznych z
 • zakresu kardiologii i kardiochirurgii wykonywanych w Instytucie Kardiologii, co z kolei przełoży się na zmniejszenie kolejki oczekujących, skierowanych na badania,
 • skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego,
 • stworzenie możliwości realizacji pełnego zakresu funkcjonalnego Instytutu Kardiologii,
 • zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania doposażonych komórek Instytutu,
 • zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług uzyskanych w wyniku realizacji Projektu, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększenie ilości wykonywanych badań,
 • podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa mazowieckiego i innych regionów w Polsce, poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia na poziomie ponadregionalnym,
 • wzrost konkurencyjności Instytutu Kardiologii wśród innych placówek świadczących usługi medyczne na podobnym poziomie,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu Instytutu Kardiologii w Warszawie, w wyniku wymiany wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu medycznego.
 • dostosowanie usprzętowienia Instytutu Kardiologii w Warszawie do obowiązujących norm i standardów użytkowania, jak również wymogów prawa.

Potrzeba realizacji inwestycji, polegającej na doposażeniu Instytutu Kardiologii w Warszawie w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny, wynikała przede wszystkim konieczności poprawy jakości świadczonych usług medycznych, jak również dostępności do specjalistycznych badań z zakresu kardiologii i kardiochirurgii świadczonych przez Instytut.