Projekty Unijne

Sercu na ratunek - program Kordian 2020. Program Profilatyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej

Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim prowadzony jest przez Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Fundacją My Pacjenci. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.1 Programy profilaktyczne.

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowiski, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
logo projektu Sercu na Ratunek
Numer projektu: POWR.05.01.00-00-0024/18
Okres realizacji projektu: 2019 - 2023
Budżet projektu: 7 595 721,00 zł
Kwota dofinansowania z EFS: 6 401 673,66 zł

Cel projektu

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia – FH) na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

W ramach projektu realizowane będą badania przesiewowe i edukacyjne oraz identyfikujące osoby z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. W ramach Programu planowana jest współpraca z personelem POZ, ekspertami z wielu dziedzin medycyny oraz specjalistami w zakresie komunikacji społecznej, edukacji, informatyki. W wyniku kaskadowego przesiewu wyłoniona zostanie grupa osób wysokiego ryzyka oraz osoby z hipercholesterolemią rodzinną.

Program Kordian ma charakter prewencyjno-edukacyjny

Akcja informacyjna programu skierowana m.in. do lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób, które będą mogły poinformować pacjentów o korzyściach udziału w programie.

Identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w tym przedwczesnego rozwoju miażdżycy a w dalszym etapie programu pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

Edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej, edukacja w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększenia motywacji do skutecznej profilaktyki.

Aktywna profilaktyka ukierunkowana na profesjonalne poradnictwo w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Partnerzy projektu

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Fundacja MY Pacjenci jest pacjenckim thinktankiem działającym w ochronie zdrowia, który specjalizuje się w badaniu i analizowaniu potrzeb pacjentów i obywateli i dostarczaniu decydentom konstruktywnych propozycji rozwiązań systemowych, wychodzących naprzeciw tym potrzebom. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji a także wspierającą partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia.