Projekty Unijne

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

"Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska
Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska
Numer projektu: POPC.02.01.00-00-0092/18
Okres realizacji projektu: od 01-01-2019 do 30-09-2021
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 177 941 279,73 zł
Wysokość dofinansowania: 150 584 832,37 zł

O projekcie

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi:

  • przetwarzanie EDM,
  • e-zlecenie,
  • e-rejestracja.

Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ) - dawniej CSIOZ.