Projekty Unijne

Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii

W ramach projektu zapraszaliśmy do bezpłatnego udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenia były organizowane i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

 Logotypy: Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowiski, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
Numer projektu: POWR.05.04.00-00-00162/18
Okres realizacji projektu: 2019 - 2023
Budżet projektu: 10.509.495,70 zł

Cel projektu

Głównym celem projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, była poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykraczał poza standardowy program specjalizacji. Uczestnicy kursu zobowiązani byli ponadto do udziału w 2 godz. zajęć komunikacji z pacjentem.

Przeznaczenie

Dla lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej. Grupę docelową stanowili lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści

Możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Partnerzy projektu

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek.

GUMed jest też jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. GUMed sukcesywnie awansuje w zestawieniach wiodących szkół wyższych.