Najważniejsze osiągnięcia

Telerehabilitacja

Instytut Kardiologii jest pionierskim ośrodkiem, w którym opracowano i wdrożono nowy model kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej. Dzięki prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych Instytutu, grantu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz grantów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) udowodniono efektywność i bezpieczeństwo tej procedury, korzystny wpływ na jakość życia chorych, depresję i autonomiczny układ nerwowy.

Ponadto dowiedziono, że jest dobrze akceptowana przez pacjentów co przełożyło się na bardzo dobrą współpracę chorych. Co unikalne, Instytut Kardiologii włączył do badań związanych z telerehabilitacją hybrydową chorych wysokiego ryzyka – pacjentów z niewydolnością serca w tym chorych z implantowanymi urządzeniami terapeutycznymi.

Wyniki badań opublikowano w prestiżowych czasopismach z dziedziny rehabilitacji i kardiologii m. in. w European Journal of Heart Failure, European Journal of Preventive Cardiology, International Journal of Cardiology (Sage journals)

Wiodąca rola Instytutu Kardiologii w zakresie prowadzenia telerehabilitacji hybrydowej jest doceniana na świecie. Publikacje z zakresu telerehabilitacji zostały nagrodzone na kongresie EuroPRevent ESC w Dublinie w 2012 r. Opublikowane w renomowanych czasopismach wyniki badań z zakresu telerehabilitacji hybrydowej stały się podstawą formułowania rekomendacji i są cytowane w aktualnych wytycznych dotyczących rehabilitacji kardiologicznej. (Oxford Academic), stanowiących podstawę do kreowania praktyki klinicznej w 56 krajach stowarzyszonych w ESC.

W czasie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Rzymie w 2016 r. aktualnie realizowany projekt z zakresu telerehabilitacji u chorych z niewydolnością serca TELERE-HF finansowany przez NCBiR został zaprezentowany podczas sesji "The year in prevention: Scientific highlights from Europrevent meeting 2016 and beyond" przez Profesor A. Abreu z Lizbony w wykładzie "Scientific highlights in cardiac rehabilitation".

Projekt Telereh-hf został uznany za jeden z najambitniejszych projektów, toczących się aktualnie w Europie w zakresie telekardiologii, dedykowany pacjentom wysokiego ryzyka – chorym z niewydolnością serca (Congress). Uznanie Instytutu Kardiologii za europejskiego lidera z zakresu telerehabilitacji potwierdza zaproszenie przedstawiciela Instytutu Kardiologii do Komitetu do spraw fizjologii wysiłku i treningu u chorych z niewydolnością serca Committee on Exercise Physiology and Training of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC) i e-Cardiology Working Group ESC.

Wyniki opublikowanych badań stały się podstawą do:

  • Wprowadzenia telerehabilitacji hybrydowej jako równoważnej formy rehabilitacji do stanowiska Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawionego w „Optymalnym modelu kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji,”
  • Akceptacji procedury przez AOTMiT,
  • Wprowadzenia procedury do systemu rocznej koordynowanej opieki po ostrych zespołach wieńcowych,
  • Procedura opracowana przez Instytut Kardiologii jest także realizowana rutynowo w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciel Instytutu Kardiologii brał udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia oraz w konsultacjach przy powstaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016, co po raz pierwszy w świecie skutkowało wprowadzeniem nowego modelu kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej do świadczeń finansowanych przez Państwo (Dziennik Ustaw).