Najważniejsze osiągnięcia

Nieinwazyjna koronarografia

Instytut Kardiologii w Warszawie jest niekwestionowanym liderem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w wykonywaniu i interpretacji badań tomografii tętnic wieńcowych, czyli tzw. nieinwazyjnej koronarografii. Olbrzymie, unikalne doświadczenie w klinicznej i zaawansowanej interpretacji danych obrazowych zaowocowało dziesiątkami prac oryginalnych, przewodami doktorskimi, szeroką działalnością edukacyjną.

W ramach realizowanych grantów po raz pierwszy zaprojektowano i przeprowadzono prospektywne randomizowane badanie oceniające możliwość wykorzystania badań TK dla optymalizacji zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Szerokim echem w środowisku kardiologicznym i kardiochirurgicznym odbiły się również pionierskie prace, dotyczące możliwości rewaskularyzacji operacyjnej w zakresie niedrożnych naczyń niewidocznych w koronarografii, u pacjentów pierwotnie zdyskwalifikowanych od leczenia. Opublikowane wyniki zmieniły spojrzenie na diagnostykę i leczenie przewlekłych niedrożności tętnic wieńcowych, a tym samym pozwoliły na poprawę odległego rokowania u tych pacjentów.

Duża, unikalna populacja została również wykorzystana do opracowania nowej, opartej na badaniach tomograficznych, skali ryzyka dla pacjentów z przewlekłymi niedrożnościami tętnic wieńcowych. Zorganizowanie zespołów kardiologiczno-radiologicznych odpowiedzialnych kompleksowo za cały proces diagnostyczno-terapeutyczny, oraz unikalny model diagnostyczny doprowadziły do opracowania a następnie praktycznej implementacji nowego modelu diagnostycznego dla pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej.

Model ten uwzględnia wykonanie i interpretację badania TK tętnic wieńcowych u chorych z pośrednim prawdopodobieństwem rozpoznania istotnej choroby wieńcowej, zamiast rutynowe wcześniej wykonywanej inwazyjnej koronarografii. Dowodem na skuteczność tego modelu jest obserwowana w praktyce od kilku lat redukcja liczby wykonywanych inwazyjnych koronarografii, przy rosnącej liczbie badań nieinwazyjnych, oraz istotnym wzroście odsetka pacjentów poddawanych rewaskularyzacji. Wdrożenie tego modelu spowodowało zmianę praktyki klinicznej w Instytucie Kardiologii, oraz w ośrodkach współpracujących.

Zmiana standardu obrazowania została odnotowana przez autorów rekomendacji American Heart Association/American College of Cardiology cytujących dorobek badawczy Instytutu Kardiologii w najnowszych standardach postępowania w zastawkowych wadach serca.

Zaawansowany technologicznie skaner (urządzenie dwuźródłowe trzeciej generacji), umożliwił również zaplanowanie nowych aktywności badawczych, w tym unikalnych w skali Europy projektów dotyczących m.in.: monitorowania progresji/regresji zmian miażdżycowych w seryjnych badaniach; oceny jakości stwierdzonych zmian miażdżycowych (w tym identyfikację zmian miażdżycowych o podwyższonym ryzyku wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego): personalizacji stratyfikacji ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych; oceny perfuzji mięśnia sercowego przy pomocy dynamicznej, obciążeniowej, dwuenergetycznej tomografii komputerowej z zastosowaniem regadenasonu; oceny obecności i jakości miażdżycy w bramkowanych badaniach TK bez użycia środka kontrastowego.

Współpraca międzynarodowa w badaniach tomografii komputerowej

Wynikiem współpracy międzynarodowej jest udział Instytutu w grantach badawczych związanych z zaawansowaną analizą badań tomografii komputerowej (np.: ramowe projekty UE Discharge, Evinci, SMARTools) oraz wieloośrodkowych projektach klinicznych (np.: Global, Conserve).

Już realizowane oraz planowane projekty wynikają ze współpracy w ośrodkami kardiologicznymi w Monachium, Rotterdamie, Londynie, Budapeszcie i MUSC w USA. W ramach umowy badawczej z działem R&D jednego z dużych producentów sprzętu medycznego, Instytut bierze udział w realizacji poufnych projektów dotyczących nowych sposób akwizycji oraz zaawansowanej analizy danych.

Jednym z nowych innowacyjnych projektów jest po raz pierwszy w świecie zastosowanie okularów o rozszerzonej rzeczywistości (urządzenia Google Glass) dla optymalizacji zabiegów kardiologii interwencyjnej u chorych z niedrożnymi tętnicami wieńcowymi (Elsevier).