Najważniejsze osiągnięcia

Leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu

Instytut Kardiologii jako wiodący ośrodek diagnostyki i leczenia pierwotnego hiperaldosteronizmu w latach 2012-2016 prowadził również badania w zakresie tej najczęstszej wtórnej postaci nadciśnienia tętniczego. Należy podkreślić, że Instytut Kardiologii jako jedyny ośrodek w Polsce wykonuje badania cewnikowania żył nadnerczowych jako rutynowe badanie różnicujące postaci pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Instytut Kardiologii w Warszawie, jako jedyny ośrodek spoza Holandii, realizował wieloośrodkowy program Spartacus, włączając drugą największą liczbę chorych. Wyniki badania zakwestionowały prymat cewnikowania żył nadnerczowych jako najbardziej przydatnego badania różnicującego postaci pierwotnego hiperaldosteronizmu. Wyniki badania opublikowano w najlepszym czasopiśmie z dziedziny endokrynologii i metabolizmu – The Lancet Diabetes and Endrocrinology.

Należy podkreślić, że zakwestionowanie miejsca cewnikowania żył nadnerczowych odbiło się szerokim echem w prasie medycznej i jest przedmiotem debaty dotyczącej procesu diagnostycznego pierwotnego hiperaldosteronizmu, obejmującej publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach: Nature Reviews Endocrinology , Hypertension będą też podstawą formułowania rekomendacji w przyszłych wytycznych dotyczących postępowania w pierwotnym hiperaldosteronizmie: Medscape.

Wiodąca rola Instytutu Kardiologii w zakresie diagnostyki i leczenia pierwotnego hiperaldosteronizmu jest doceniana w Polsce – badacz z Instytutu Kardiologii otrzymał w 2016 roku nagrodę Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (wykonywanie i ocena cewnikowania żył nadnerczowych), zespół Instytutu Kardiologii został zaproszony do zespołu redagującego wytyczne Polskiego Towarzystwa Endokrynologiczne dotyczących postępowania z chorymi z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy, a także do zespołu redagującego wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – opracowanie zagadnień dotyczących diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego wtórnego.

Badacze Instytutu Kardiologii w Warszawie są też autorami prac poglądowych i kazuistycznych dotyczących postępowania w pierwotnym hiperaldosteronizmie publikowanych na łamach wiodących polskich czasopism medycznych.

Badania dotyczące pierwotnego hiperaldosteronizmu realizowane są przez Instytut Kardiologii w ramach szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej, szczególnie z ośrodkami z Niemiec i Holandii. Instytut Kardiologii jest jednym z trzech polskich ośrodków uczestniczących aktywnie w pracach i badaniach „ens@t” – European Network for Adrenal Tumors – zrzeszenia najważniejszych ośrodków w Europie prowadzących badania nad guzami nadnerczy oraz jedynym ośrodkiem spoza Niemiec będącym częścią Niemieckiego Rejestru Choroby Conna.