Najważniejsze osiągnięcia

Leczenie opornego nadciśnienia tętniczego

Oporne nadciśnienie tętnicze stanowi ważny problem kliniczny ze względu na stosunkowo dużą częstość występowania w populacji chorych na nadciśnienie tętnicze, a także konieczność przeprowadzenia właściwej diagnostyki i ustalenia skutecznego postępowania terapeutycznego.

Instytut Kardiologii w Warszawie jako wiodący ośrodek w Polsce w latach 2012-2016 kontynuował badania mające na celu przedstawienie charakterystyki chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym w Polsce.

W ramach wieloośrodkowego programu przedstawiono, w oparciu o próbę ponad 12 tysięcy chorych, charakterystykę chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym pozostających pod opieką lekarzy rodzinnych i specjalistów w całej Polsce.

W ramach badania RESIST-POL, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dokonano szczegółowej analizy klinicznej grupy ponad 200 chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym – przedstawiając rozkład przyczyn rozwoju oporności nadciśnienia tętniczego. Cykl kolejnych czterech publikacji dotyczących oceny echokardiograficznej chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym został opublikowany w wiodących czasopismach z zakresu nadciśnienia tętniczego. Prowadzone w Instytucie Kardiologii badania przyczyniły się do pogłębienia oceny związku pomiędzy nadciśnieniem tętniczym opornym, obturacyjnym bezdechem sennym i pierwotnym hiperaldosteronizmem. Wyniki projektu RESIST-POL zostały odnotowane w podręcznikach europejskich towarzystw naukowych:

  • Tsoufis, Schmieder, Mancia (red.) Interventional Therapies for Secondary and Essential Hypertension, Springer International, Szwajcaria 2016 (patronat European Society of Hypertension)
  • Barbé, Pépin, Welte (red.) Obstructive Sleep Apnoea. Podręcznik European Respiratory Society, 2015
    Mancia (red.) Resistant Hypertension: Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis and Treatment. Springer-Verlag, Włochy 2013.

Istotnym elementem badań dotyczących opornego nadciśnienia tętniczego było prowadzenie w latach 2012-2017 badanie nad metodami leczenia zabiegowego opornego nadciśnienia tętniczego. Instytut Kardiologii w Warszawie posiada największe doświadczenie w Polsce (liczba metod, liczba wykonanych zabiegów) w zakresie kwalifikacji chorych i wykonywania zabiegów.

Instytut Kardiologii był koordynatorem i ośrodkiem szkoleniowym Polskiego Rejestru Denerwacji (RDN-Pol). Z kolei wyniki badania własnego o charakterze proof-of-concept dotyczącego przydatności wykonania denerwacji nerek u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z obturacyjnym bezdechem sennym (OBS) były w latach 2012-2016 szeroko cytowane, w tym w stanowiskach towarzystw naukowych, stały się też podstawą do zaprojektowanego i prowadzonego w ramach środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego randomizowanego badania klinicznego oceniającego korzyści z wykonania denerwacji nerek w nowym wskazaniu – oporne nadciśnienie tętnicze współistniejące z OBS. Badanie zostało zakończone w 2016 i jego wyniki zostały zaprezentowane podczas prestiżowej sesji kongresu European Society of Cardiology w Rzymie.

Liczba publikacji dotyczących opornego nadciśnienia tętniczego w latach 2012-2016 w czasopismach indeksowanych wyniosła 12, łączny IF tych publikacji 20, a liczba cytowani 33. co wskazuje na istotny wpływ prowadzonych badań na wiedzę dotyczącą opornego nadciśnienia tętniczego.