Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. ze środków budżetu państwa

W dniu 14 listopada 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem Badawczym została zawarta umowa nr 5/5/30/85149/2023/101/1396 na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej.

Umowa numer: 5/5/30/85149/2023/101/1396
Wartość inwestycji: 199.982,74 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 198.902,74 zł
Data podpsania umowy: 14.11.2023 r.

Celem realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023r.”, w ramach którego Narodowy Instytut Kardiologii zakupił 20 szt. kompletnych zestawów, jest poprawa jakości specjalistycznej diagnostyki i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego, a także zagwarantowania wykonywania większej liczby badań diagnostycznych we wczesnych stadiach zaawansowania choroby, a także skuteczniejszego leczenia pacjentów kardiologicznych oraz poprawę jakości życia chorych na choroby układu krążenia.