Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r. ze środków budżetu państwa

W dniu 8 listopada 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem Badawczym została zawarta umowa nr 5/5/59/85149/2023/101/1453 na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r. w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej.

Umowa numer:  5/5/59/85149/2023/101/1453
Wartość inwestycji: 1.888.376,40 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.888.376,40 zł
Data podpisania umowy: 08.11.2023 r.

Celem realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.”, w ramach którego Narodowy Instytut Kardiologii zakupił:

  • aparaty do znieczulenia z wyposażeniem (4 szt.)
  • system stanowisk resuscytacyjnych w skład którego wchodzą defibrylatory (10 szt.) 
  • urządzenia do kompresji klatki piersiowej (5 szt.)

jest poprawa jakości specjalistycznej diagnostyki i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego, a także zagwarantowania wykonywania większej liczby badań diagnostycznych we wczesnych stadiach zaawansowania choroby, a także skuteczniejszego leczenia pacjentów kardiologicznych oraz poprawę jakości życia chorych na choroby układu krążenia.