Aktualności

Uczestnicy podczas wizyty studyjnej ekspertów z Norwegii oraz przedstawicieli z Ministerstwa Zdrowia

Norwescy eksperci z wizytą w Narodowym Instytucie Kardiologii

18 kwietnia br. w Narodowym Instytucie Kardiologii (NIKard) odbyła się wizyta studyjna ekspertów z Norwegii oraz przedstawicieli z Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez zastosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”, realizowanego w Programie „Zdrowie”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Badań nad e-Zdrowiem w Tromsø (Dyrektor Departamentu e-Zdrowia Siri Bjørvig, project manager ze strony norweskiej  Erin Rødseth i siedmiu ekspertów z zakresu e-zdrowia), przedstawiciele Deparmamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia (Anna Treszczotko-Szczepańska i Marta Dąbrowska) oraz eksperci z Narodowego Instytutu Kardiologii, zaangażowani w realizację pilotażu. Dyskusję rozpoczęła prof. Janina Stępińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

Głównym celem wizyty było m.in. podsumowanie wyników pilotażu projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”, który realizowany był przez Narodowy Instytut Kardiologii w partnerstwie z 11 placówkami POZ oraz Stowarzyszeniem Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi. Jego głównym celem było podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawa jakości życia chorych z niewydolnością serca poprzez zapewnienie skoordynowanej opieki tradycyjnej i telemedycznej oraz działania edukacyjne.

Projekt: „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” realizowany był od 1.01.2023 r. do 31.01.2024 r. Środki na jego realizację pochodziły z Programu „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Jego całkowita wartość wynosi 2 557 720,00 zł.

Podczas spotkania dr n. med. Anna Drohomirecka, Koordynator Zespołu ds. Medycznych, podsumowała dotychczasowe działania przeprowadzone w projekcie oraz zaprezentowała jego wyniki. Do pilotażu zakwalifikowano 424 pacjentów, którzy zostali objęci 3-miesięcznym okresem monitoringu. Rekrutacja odbywała się wśród chorych z niewydolnością serca, leczonych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w poradniach kardiologicznych realizujących projekt w ramach partnerstwa. Pacjenci samodzielnie dokonywali codziennych pomiarów masy ciała, ciśnienia oraz tętna za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń: wagi i ciśnieniomierza, które dzięki sparowanemu z nimi smartfonowi z zainstalowaną aplikacją automatycznie przesyłały wyniki pomiarów na dedykowaną platformę telemedyczną. Z kolei analizą tych wyników zajmowali się specjaliści z Narodowego Instytutu Kardiologii. Jeśli pomiary te wykraczały poza wcześniej określone limity, były one oznaczone jako pomiar alarmujący. W uzasadnionych przypadkach zespół monitorujący kontaktował się z pacjentem. Jednocześnie wysyłana była informacja do poradni POZ, pod opieką, której przebywał chory.

W trakcie konferencji, eksperci z Narodowego Instytutu Kardiologii podzielili się swoimi doświadczeniami w zastosowaniu innych rozwiązań telemedycznych u chorych z niewydolnością serca oraz nowymi procedurami organizacyjnymi.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych NIKard przedstawił zastosowanie telemonitoringu pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi. Mgr inż. Hubert Łazarczyk, Kierownik Centrum Medycyny Cyfrowej NIKard omówił wdrażane rozwiązania z zakresu medycyny cyfrowej z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w zakresie dokumentacji medycznej.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek oraz dr n. med. Marta Załęska - Kocięcka z Oddziału Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca omówili monitorowanie chorych z systemem długotrwałego wspomagania lewokomorowego stosowanego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (LVAD).

Dr hab. n. med. Tomasz Rywik przedstawił główne założenia Krajowej Sieci Kardiologicznej - programu skierowanego do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz wadami zastawkowymi serca.

***

Program „Zdrowie” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia jako Operatora Programu jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Jest on realizowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich w Polsce.

Głównym celem Programu „Zdrowie” jest zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki medycznej oraz podniesienie standardów świadczeń zdrowotnych w Polsce. Realizacja Programu zakłada szereg działań, które mają na celu poprawę jakości i efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W ramach Programu „Zdrowie” realizowany jest m.in. projekt predefiniowany "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia", Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które ma na celu poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich grup społecznych. Beneficjentem projektu jest Departament Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, natomiast partnerem projektu jest Norweskie Centrum Badań nad e-Zdrowiem w Tromsø (Norwegia).

W ramach projektu polscy i norwescy eksperci opracowali modele procedur telemedycznych w sześciu obszarach: kardiologii, geriatrii, psychiatrii, położnictwa, diabetologii i chorób przewlekłych. Opracowane rozwiązania są testowane w ramach projektów pilotażowych w wybranych placówkach w całym kraju.