Aktualności

Inwestycje zakończone i prowadzone w Narodowym Instytucie Kardiologii

Choroby układu krążenia są od lat główną przyczyną zgonów ludności Polski (w 2018 roku 43,3% zgonów), stanowią one także jedną z głównych przyczyn hospitalizacji.

Dodatkowo, pandemia koronawirusa spowodowała powstanie tzw. długu zdrowotnego i wydłużenie kolejek pacjentów z chorobami układu krążenia zarówno do hospitalizacji, jak i wizyt ambulatoryjnych. Wobec tego niezbędne są pilne działania poprawiające dostęp do diagnostyki i terapii na najwyższym poziomie.

Narodowy Instytut Kardiologii powinien objąć wysokospecjalistyczną opieką znacznie większą grupę chorych, kierowanych z poradni i oddziałów kardiologicznych z całego województwa i kraju. W tym celu od początku kadencji dyrekcji (od 2015 roku) realizowany jest program zmieniający koncepcję funkcjonowania Instytutu, mający zwiększyć dostęp pacjentów do nowoczesnej diagnostyki i terapii. Polega on na położeniu nacisku na szybkie konsultacje w trybie ambulatoryjnym lub krótkich hospitalizacji na najwyższym światowym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych w obszarze chorób z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Temu celowi podporządkowane zostały wszystkie, intensywne działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury i sprzętu specjalistycznego. Szczególny nacisk położony jest na rozwój programu leczenia niewydolności serca, włącznie z przeszczepianiem serca, przeszczepianiem wielonarządowym i mechanicznym wspomaganiem krążenia, programu leczenia zaburzeń rytmu oraz wad zastawkowych serca.

I. Budowa budynku biurowego - zrealizowana

niezbędna w celu rozpoczęcia budowy nowego skrzydła szpitala, poprzedzonej rozbiórka dotychczasowych budynków

II. Zakład Biologii Medycznej - zrealizowana

Jedno z najnowocześniejszych laboratoriów diagnostycznych i naukowych wykonujące między innymi badania farmakokinetyczne leków, diagnostykę wtórnego nadciśnienia tętniczego, badania genetyczne dziedzicznych chorób układu krążenia oraz biomarkerów, także u pacjentów po przeszczepieniu narządów.

 • Pracownia Biologii Molekularnej
 • Pracownia Immunologii
 • Pracownia Spektrometrii Mas
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

III. Budowa nowego skrzydła szpitala - zrealizowana

 • Centrum Zaburzeń Rytmu Serca z I i II Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca oraz Blokiem Elektroterapii (cztery nowoczesne sale elektrofizjologiczne w systemie hybrydowym z pierwszą instalacją w Polsce amerykańskiego systemu elektrolokalizacji Genesis – Stereotaxis)
 • Oddział Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca dla pacjentów oczekujących na przeszczepienie, także z wykorzystaniem pomp mechanicznego wspomagania, oraz po transplantacji serca
 • Apteka szpitalna
 • Restauracja dla pacjentów i personelu oraz kuchnia
 • Centralna sterylizatornia wraz z stacją dekontaminacji medycznej

Budowa nowego skrzydła szpitala

Dział Centralnej Sterylizatorni i Dezynfekcji Medycznej

Apteka Szpitalna

Restauracja CUORE SANO

Oddział Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii

Blok Elektroterapii Centrum Zaburzeń Rytmu Serca

I i II Klinika Zaburzeń Rytmu Serca

IV. Termomodernizacja etap I - zrealizowana

 • Termomodernizacja budynku głównego Instytutu
 • Instalacja windy zewnętrznej obok głównego wejścia
 • Wymiana nawierzchni drogi przed Instytutem

V. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

VI. Budowa Centrum Kardiologii Ambulatoryjnej

 • największe w Polsce ambulatorium dla pacjentów z chorobami układu krążenia
 • oddział rehabilitacji dziennej
 • hostel dla pacjentów i wizytujących naukowców
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze z serwerownią

VII. Nadbudowa Budynku Głównego - w trakcie realizacji

Nowe miejsce dla personelu medycznego, który będzie przeniesiony z terenu oddziałów łóżkowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego chorych oraz zwiększenia liczby izolatek.

VIII. Budowa dwóch sal hybrydowych oraz nowego punktu przyjęć

 • sale hybrydowe niezbędne do wykonywania nowoczesnych zabiegów przezcewnikowych przez kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych
 • nowy punkt przyjęć chorych
 • nowy oddział szybkiej diagnostyki

IX. Budowa Parkingu Wielopoziomowego

Parking niezbędny dla pacjentów dużego ambulatorium, odwiedzających chorych hospitalizowanych oraz dla pracowników - 650 pojazdów osobowych


X. Budowa Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej